ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความ
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6
20 กรกฎาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดาวน์โหลดไฟล์ (แยกตามสาขาที่เปิดรับบทความ)

                                                   1.  รายชื่อบทความนำเสนอสาขาด้านการศึกษา ED .pdf (258 downloads)

                                                   2. รายชื่อบทความนำเสนอสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ HS .pdf (72 downloads)

                                                   3. รายชื่อบทความนำเสนอสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ST .pdf (149 downloads)

                                                   4. รายชื่อบทความนำเสนอสาขาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ HSS .pdf (203 downloads)

                                                   5. รายชื่อบทความนำเสนอสาขาด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ BE .pdf (276 downloads)

                                                   6. รายชื่อบทความนำเสนอสาขาด้านเกษตรกรรมและประมง AF .pdf (60 downloads)

                                                   7. รายชื่อบทความนำเสนอสาขาด้านปรัชญาและศาสนา PR .pdf (50 downloads)

                                                   8. รายชื่อบทความนำเสนอสาขาInternational Conference IC .pdf (118 downloads)

                         

                                                                    *กำหนดการ : http://newpersonal.net/cneu/?p=237

 

รายชื่อผู้ส่งบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอทั้งหมด

ไฟล์ด้านล่างนี้

รายชื่อบทความนำเสนอทั้งหมดทุกสาขา

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562. งานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ