เอกสารประกอการจัดประชุมฯ NEUNIC2019

1. ปกเอกสาร  ..[ File ] (138 downloads)

2. เอกสารส่วนหน้า   ..[ File ] (196 downloads)

3. รวมบทความ -กลุ่มการศึกษา (ED)   ..[ File ] (222 downloads)

4. รวมบทความ -กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS)  ..[ File ] (51 downloads)

5. รวมบทความ -กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST) – ..[ File ] (44 downloads)

6. รวมบทความ -กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HSS)   ..[ File ] (139 downloads)

7. รวมบทความ -กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (BE)    ..[ File ] (188 downloads)

8. รวมบทความ -กลุ่มการเกษตรและประมง (AF)   ..[ File ] (50 downloads)

9. รวมบทความ -กลุ่มปรัชญาและศาสนา (PR)   ..[ File ] (25 downloads)

10. รวมบทความ-International (IC)   ..[ File ] (105 downloads)

11. ภาคผนวก ก. สรุปรายชื่อสถาบันเจ้าภาพร่วมใน-ต่างประเทศ   ..[ File ] (48 downloads)

12. ภาคผนวก ข. ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน   ..[ File ] (73 downloads)

13. ภาคผนวก ค. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุม   ..[ File ] (57 downloads)

14. คณะผู้จัดทำ   ..[ File ] (60 downloads)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562. งานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ