ติดต่อเรา

 

หากมีข้อสงสัยหรือัญหาในการใช้งานระบบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ผู้ประสานงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล  โทร. 085 - 747 - 7769
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์จรรยา  วิระกุล โทร.083-563-8897
อาจารย์ ดร.ประกรณ์ชัย พลรัตนศักดิ์  โทร. 086 - 630 - 6324
อาจารย์จารุกิตติ์   สายสิงห์  โทร. 087 - 952 - 3903

สถานที่จัดงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ : 043-222-959-61   หรือ  043-226-823

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562. งานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ