รูปแบบบทความ

การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6
เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน”

 

รูปแบบการนำเสนอด้วยวิธีการบรรยาย (Oral Presentation) ดังนี้

1. เตรียมสไลด์โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ขึ้นไป บันทึกในรูปแบบ PDF เตรียมมาในวันจัดประชุม

2. ระยะเวลาในการนำเสนอเรื่องละไม่เกิน 15 นาที (นำเสนอ 10 นาที ตอบคำถาม 5 นาที)

3. การออกแบบรูปแบบของสไลด์ ควรเลือกเนื้อหาสาระที่สำคัญ โดยปกติสไลด์ไม่ควรเกิน 20 แผ่น
ซึ่งประกอบด้วย

1) ชื่อเรื่องและชื่อผู้วิจัย
2) ความเป็นมาหรือปัญหาการวิจัย
3) ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัย
4) วัตถุประสงค์การวิจัย
5) ระเบียบวิธีวิจัย-กลุ่มตัวอย่าง-เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล-การวิเคราะห์ข้อมูล
6) ผลการวิจัย
7) อภิปรายผล
8) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

การนำเสนอด้วยวิธีการบรรยาย-ประกาศ ok

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562. งานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ