หน้าแรก

ข่าวประกาศ จากกองบรรณาธิการ NEUNIC2019

*ไฟล์เอกสารรูปเล่มงานประชุมวิชาการฯ NEUNIC2019 (คลิกลิงค์) Link : http://newpersonal.net/cneu/?page_id=1366

*ภาพงานประชุมวิชาการฯNEUNIC2019 (คลิกลิงค์) Link : http://gallery.neu.ac.th/view.php?g=7124&page=0

1. ตารางกำหนดการนำเสนอบทความฯNEUNIC2019 (คลิกลิงค์) Link : http://newpersonal.net/cneu/?page_id=1346
2. รูปแบบการนำเสนอด้วยวิธีการบรรยาย (Oral Presentation)  (คลิกลิงค์) Link : http://newpersonal.net/cneu/?p=239
3. ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการคัดเลือกและนำเสนอ ที่เว็บไซต์ เมนูประกาศรายชื่อหรือ (คลิกลิงค์) Link :  http://newpersonal.net/cneu/?page_id=285
4. บทความที่ได้รับคัดเลือกและนำเสนอผลงาน กรุณากรอกข้อมูลเพื่อจัดพิมพ์ลงเกียรติบัตร(คลิกลิงค์) Linkhttp://url.ie/14c3t
5. Download แบบตอบรับการนำเสนอบทความงาน NEUNIC2019 ในระบบส่งบทความวิชาการ(คลิกลิงค์) Linkhttp://newpersonal.net/cneu/mis/system/login.php

งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัตถุประสงค์

1 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2 เพื่อเป็นเวทีให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชนและการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ทำวิจัยและผู้สนใจทั่วไปทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ขอบเขตด้านงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 

1. ด้านการศึกษา (Education)
2. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
3. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
4. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
5. ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economic)
6. ด้านเกษตรกรรมและประมง (Agriculture and Fisheries)
7. ด้านปรัชญาและศาสนา (Philosophy and Religions)
8. International Conference (IC)

ลักษณะผลงาน

1. ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
3. บทความที่ได้รับการพิจารณาเป็นบทความดีเด่น จะถูกนำไปลงในวารสารวิจัยและวิชาการของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับบทความที่ได้รับคัดเลือกและนำเสนอ

เจ้าของบทความกรอกข้อมูลเพื่อจัดพิมพ์ลงเกียรติบัตร 
(คลิกลิงค์) Link : http://url.ie/14c3t

ลักษณะงานวิจัยและกลุ่มงานวิจัยที่เปิดรับบทความ มีดังต่อไปนี้

1. ด้านการศึกษา (Education) เช่น การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การวัดและการประเมินผลการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา
2. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) เช่น พยาบาลศาสตร์ แพทย์ศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์
3. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) เช่น วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
4. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) เช่น นิติศาสตร์
ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
5. ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economic) เช่น
บริหารธุรกิจ การจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และเศรษฐศาสตร์
6. ด้านเกษตรกรรมและประมง (Agriculture and Fisheries)
7. ด้านปรัชญาและศาสนา (Philosophy and Religions)
8. International Conference (IC)
    8.1   Education (Educational Administration, Curriculum and Teaching Development, Educational Evaluation, or Educational Innovation)
    8.2  Health Sciences (Nursing, Medicine, Public Health, Pharmacy, or Associated Medical Sciences)
    8.3  Science and Technology (Science, Engineering, Computer and Technological Information)
    8.4  Humanities and Social Sciences (Law, Arts, Social Sciences, Public Administration, or Communication Arts)
    8.5  Business and Economics (Business Administration, Hotel and Tourism Management, or Economics)

คุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมงาน มีดังนี้

1. อาจารย์ หรือ
2. นักวิชาการ หรือ
3. นักวิจัย หรือ
4. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
5. บุคคลทั่วไป

กำหนดการจัดงาน

ระยะเวลาในการเปิดรับส่งบทความวิชาการ

วันที่ 1 เมษายน 2562

สมัครและเปิดรับบทความ(Full Paper)

วันที่ 25 มิถุนายน 2562
(ก่อนเวลา 16.00 น.)

ปิดรับบทความ

วันที่ 5 กรกฏาคม 2562
(ก่อนเวลา 16.00 น.)

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไขและฉบับสมบูรณ์
(กรณีผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ)

วันที่ 7 กรกฏาคม 2562

ประกาศผลบทความที่ได้รับการคัดเลือกและนำเสนอ

วันที่ 20 กรกฏาคม 2562

 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

* หมายเหตุ : กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าลงทะเบียน

ระดับชาติ
2,500
ระดับนานาชาติ
4,000

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน (รวมกระเป๋าและเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
1. สำหรับผู้นำเสนอบทความ
    - 2,500 (ระดับชาติ)
ถึง วันที่ 25 มิ.ย.2562 ก่อนเวลา 16.30 น.

ลงทะเบียนล่วงหน้า วันนี้ - 15 พ.ค.2562 ราคา 2,000 บาท

    - 4,000 บาท (ระดับนานาชาติ)
ถึง วันที่ 25 มิ.ย.2562 ก่อนเวลา 16.30 น.

ลงทะเบียนล่วงหน้า วันนี้ - 15 พ.ค.2562 ราคา 3,500 บาท

2. สำหรับผู้ลงทะเบียนโดยไม่นำเสนอบทความ 1,000 บาท
ผู้ไม่ประสงค์จะรับเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน

 

วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียน

โอนเงินมาที่บัญชี : ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : กองทุนทั่วไปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่บัญชี : 425-6-02682-7

* ห้ามฝากผ่านตู้ ADM ให้โอนผ่าน ATM, แอปพลิเคชั่นหรือเค้าเตอร์ธนาคารเท่านั้น

 

แจ้งการชำระเงิน
*** แจ้งการชำระเงินผ่านระบบรับส่งบทความ ***

 

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

ระดับนานาชาติ/International

ผู้ประสานงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล  โทร. 085 - 747 - 7769
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์จรรยา  วิระกุล โทร.083-563-8897 
อาจารย์ ดร.ประกรณ์ชัย พลรัตนศักดิ์  โทร. 086 - 630 - 6324
อาจารย์จารุกิตติ์   สายสิงห์  โทร. 087 - 952 - 3903

สถานที่จัดงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ : 043-222-959-61   หรือ  043-226-823

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562. งานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศจากกองบรรณาธิการNEUNIC2019

1. ไฟล์เอกสารรูปเล่มประชุมวิชาการฯNEUNIC2019
(คลิกลิงค์) Link : http://newpersonal.net/cneu/?page_id=1366

2. ภาพงานประชุมวิชาการฯNEUNIC2019
(คลิกลิงค์) Link :
 http://gallery.neu.ac.th/view.php?g=7124&page=0

รายละเอียดและกำหนดการ

ไฟล์ งานวิชาการ NEUNIC2019 (ภาษาไทย) (350 downloads)
File Conference Document NEUNIC2019 (English Version) (231 downloads)